Fastighetsskötsel – nyckel till trivsel

Hur väl man trivs med sitt kontor avgörs av en mängd faktorer. Vi skulle dock vilja säga att många av dessa faktorer – på ett eller annat sätt – kan kopplas samman och höra ihop. På frågan om vad som definierar trivsel så skulle många peka på vilka man har som sina grannar. Näst efter hur den egna mottagningen, eller kontoret ser ut så påverkar grannarna trivseln allra mest. Finns det konflikter i fastigheten så blir man mindre benägen att bidra. Man blir avvaktande, man drar sig från att prata med varandra och man sköter sitt på ett helt annat, mer negativt, sätt. Dessa konflikter handlar ofta om gemensamma ytor som man upplever misskötas. 

Misskötsel av gemensamma ytor kan leda till missämja

Städning av trapphuset, är det tydligaste exemplet, men även övrigt underhåll såsom snöskottning, skötsel av buskar, rabatter och häckar samt gräsklippning spelar in. Det talande i detta är att ingen av grannarna kan hållas ansvarig – där spelar det företag man anlitat för fastighetsservice en roll. 

Kort sagt: sker ett bristande underhåll av det företag man anlitat för sin fastighetsservice så rinner detta över och skapar sämre trivsel, sämre grannsämja och en ökad benägenhet att se sig om efter en ny bostad. Vårt råd är alltså följande: hyr du en fastighet i Stockholm där undermålig fastighetsservice äger rum – ligg på hyresvärden om ett byta av företag. 

Fastighetsservice på era villkor 

I många fall så handlar det om ett gammalt val av företag för sin fastighetsservice. Det vill säga; man har tidigare anlitat ett företag och låter det valet förlängas år efter år. Så länge inte någonting radikalt händer så ska det mycket till för att ett byte av företag sker. 

Vi menar att man som hyresgäst i Stockholm ska ha högre krav än så på sin fastighetsservice – av skäl som både rör trivseln och ekonomin. I många fall så tjänar man, om inte på att byta, så åtminstone på att sondera terrängen bland de företag som erbjuder tjänsten. Fortsätt läsa denna site om fastighetsstkötsel i Stockholm.

Vi tänkte visa på några ledord som vi tycker ska löpa som en röd tråd då man söker efter en partner för sin fastighetsservice: 

  • Kommunikation.

Går någonting sönder så ska ni direkt kunna nå företaget och de ska kunna åtgärda problemet inom en rimlig tid. Att kunna svara i telefonen är ett krav – oavsett vilken dag i veckan det handlar om.

  • Underhåll.

Att man underhåller maskiner, instrument och verktyg är en sak – men vi anser att detta underhåll ska ske även med en tanke på framtiden. Det vill säga – företaget ska kunna hjälpa er BRf med nödvändig planering som kan vara er till gagn för framtiden. Om man upptäcker att ett tak håller på att ge vika eller håller sämre kvalitet än förväntat så ska detta rapporteras och ni kan genom detta planera ett eventuellt byte/reparation på ett tidigt stadie och därigenom spara pengar.

  • Miljötänk.

En fråga som blivit allt viktigare och som ska ha en stor plats inom fastighetsservice handlar om miljön. En fråga som har två inriktningar – er miljö och miljön i det stora hela. Ni vill ha vackert, ni vill ha prunkande växter och vackra rabatter som skapar trivsel. Den andra delen handlar om att använda maskiner som har minimal åverkan på miljön och där man aktivt söker efter lösningar som ligger rätt i tiden. Miljötänk, helt enkelt. 

25 Jan 2018